null

Dodatek mieszkaniowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

DODATEK MIESZKANIOWY (przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku) 
Beneficjent 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Kryteria 
Dodatek przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym, 
tj. 2189,04,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1563,60 zł.
Od 01.03.2021 r. najniższa emerytura wynosi 1.250,88 zł. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 

 • dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5 m2 
 • dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0 m2 
 • dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5 m2 
 • dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5 m2 
 • dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5 m2 
 • dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0 m2 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 

 • 30 % albo 
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej 

tego lokalu nie przekracza 60 %. 
W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu (wymagane dokumenty można pobrać w siedzibie Urzędu przy al. K.E.N. 61 na parterze) 
 2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego;
 3. Informacja o opłatach za lokal w miesiącu, w którym składany jest wniosek;
 4. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną;
 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Zaświadczenia potwierdzające dochody.

Podstawa prawna 
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133 j.t.)