null

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2020. z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice/opiekunowie dziecka chcący skorzystać z którejkolwiek formy dowozu, powinni złożyć wszystkie dokumenty w wyznaczonym terminie. Brak, któregoś z wymaganych dokumentów nie gwarantuje rozpoczęcia dowozu od dnia 1.09.2021 r.

Dokumenty można składać w biurze podawczym Dzielnicy Ursynów Urzędu m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa  lub przesyłać skany podpisane przez wnioskodawców na adres email: jszrejner@ursynow.pl

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).

1. Dowóz zbiorowy/zorganizowany
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej. Usługa bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu świadczona jest przez firmę dysponującą samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2021 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 132 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2019.2019  z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 w terminie do 31 marca 2021 r.
W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2021/2022 realizacja dowozu jest możliwa po przeprowadzeniu zamówienia uzupełniającego i w przypadku zakończenia powodzeniem pierwszej procedury przetargowej (mniej więcej w ciągu miesiąca od złożenia dokumentów).
W innych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz zorganizowany
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko (można dostarczyć do 15.09.2021 r.)

 2. Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)
Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do szkoły otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 455/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.
Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.
Podstawą zwrotu kosztów jest Oświadczenie (Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 455/2020 z dnia 26.03.2020 r.  Prezydenta m.st. Warszawy), które stanowi podstawę do wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka. Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 14 sierpnia 2021 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka ryczałt
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko (można dostarczyć do 15.09.2021 r.)

Osobą koordynującą dowóz dzieci niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów jest Joanna Szrejner tel. 22 443 73 97, jszrejner@ursynow.pl.

Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26.03.2020 r.

Załączniki: