null

Fundacja Fuga Mundi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest organizacją pożytku publicznego. Została utworzona w 1995 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca), inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie seminariów, szkoleń i działalności wydawniczej. Działalność Fundacji jest doceniana i wyróżniana w konkursach. W maju 2006 roku Fundacja Fuga Mundi została nagrodzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyróżniony projekt to "Infostradą do e-pracy - zwiększanie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość". Jego głównym celem było podniesienie kwalifikacji informatycznych osób niepełnosprawnych, w tym zamieszkałych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz zwiększenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy w formie podjęcia pracy najemnej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Jednym z komponentów projektu było wprowadzenie uczestników projektu na rynek pracy poprzez zorganizowanie dla nich trzymiesięcznych staży w firmach. www.ffm.pl