null

Informacja dla osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli pokrewieństwo pierwszego i drugiego stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo), a także małżonkom, jeżeli: - nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę REZYGNUJE Z ZATRUDNIENIA lub INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ w celu jej sprawowania (czyli podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest istnienie ścisłego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy rezygnacją z pracy a podjęciem się opieki nad osobową niepełnosprawną). Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek jednej z w/w osób. Wniosek składa się w Urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto: - 764,00 zł w okresie zasiłkowym 2017/2018, trwającym od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do spełniania warunków do przyznania świadczenia). WYMAGANE DOKUMENTY W celu otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących 1) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy(oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania), 2) dokument stwierdzający tożsamość dziecka lub osoby wymagającej opieki, (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka), 3) orzeczenie o niepełnosprawności: * w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8 (konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), * w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 4) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie pobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych, 5) zaświadczenie z Urzędu Pracy o nie figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych, 6) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS, Biura Emerytalnego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego i innych instytucji, nie pobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nie prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, 7) w celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa: * jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka, * jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie – wnuki: akty urodzenia dziadka/babci, syna/córki, wnuka/wnuczki, * jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga, jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy, w przypadku osób pozostających w separacji – wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka, 8) udokumentowanie dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć: - oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu rodziny (m.in. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego); jeżeli w rodzinie są zasądzone alimenty należy dostarczyć kopię tytułu wykonawczego; w przypadku, gdy alimenty są egzekwowane przez komornika, należy dostarczyć zaświadczenie właściwego komornika o stanie egzekucji za 2015 r., - deklaracje PIT 11, 11a, 40, 40a, PIT 36, PIT 28, za 2013 / 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny, - dokumenty potwierdzające źródło wykazanych dochodów wszystkich pełnoletnich członków rodziny tj. umowy o pracę w przypadku trwającego zatrudnienia, świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia, decyzję o wpisie/ wykreśleniu działalności gospodarczej, decyzję z ZUS o przyznaniu świadczeń emerytalnych, rentowych, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego. Uzyskanie dochodu: w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu (np. podjęcia zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itd., uzyskania emerytury lub renty, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, zasiłku rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia itp.) po 2015 r. / 2016 r. należy dostarczyć odpowiednio: umowę o pracę (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie/dzieło, decyzję ZUS), zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym rozpoczęto zatrudnienie /drugi miesiąc pracy/, oświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy z tytułu rozpoczętej działalności gospodarczej lub wznowionej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłaconego zasiłku netto za drugim miesiąc pobranego świadczenia. Utrata dochodu: w przypadku, gdy jeden z członków rodziny osiągnął dochód wykazany w zaświadczeniu Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu za rok 2016, a w tej chwili go już nie uzyskuje należy przedstawić świadectwo pracy lub zaświadczenie o formie i okresie zatrudnienia (umowa zlecenie/dzieło), decyzję z ZUS o okresie przysługiwania świadczenia, decyzję o wykreśleniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub decyzję o jej zawieszeniu w rozumieniu art. 14a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz deklaracje PIT 11/ 8b/11a/40a PIT 28, PIT 36, za  2016 r. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 stanowiącym rok bazowy dla rozpatrywanego wniosku w związku z zawarciem kolejnej umowy z tym samym pracodawcą w roku 2016 i w/w umowa trwa do chwili obecnej do akt sprawy należy załączyć zaświadczenie od pracodawcy o łącznym dochodzie netto z umowy o pracę / zlecenie trwającej w roku bazowym 2016 uzyskanym przed zawarciem aktualnej umowy o pracę. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy: a) osoba sprawująca opiekę: 1) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 2) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 3) sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, b) osoba wymagająca opieki: 1) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 2) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, 3) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Załączniki: