null

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Świadczeniami rodzinnymi są: 1.  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2.  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3.  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. 4. świadczenie rodzicielskie Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto: 674,00 zł w okresie zasiłkowym 2019/2020, trwającym od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. lub 764,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: •  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka •  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego •  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka •  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej •  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego •  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania •  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Świadczenia rodzinne przysługują: 1.  obywatelom polskim; 2.  cudzoziemcom: •  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, •  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, •  przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2094) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY: Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:
 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to uczelni wyższej),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zostały zasądzone alimenty). NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. umieszczone jest w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) i instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 3. zostało umieszczone w rodzinnie zastępczej;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego,
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
 1. na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie,
 2. na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat – 124 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat – 135 zł miesięcznie.
  DODATKI PRZYSŁUGUJĄCE DO ZASIŁKU RODZINNEGO: Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie została przyznana rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, dodatek przysługuje na każde dziecko. Wysokość dodatku wynosi 1000,00 zł na każde dziecko – jednorazowo.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka NIE PRZYSŁUGUJE:
 1. w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie,
 2. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży.
DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres:
 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy, jeżeli podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko,
 3. 72 miesięcy przy dziecku legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł miesięcznie. DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE, gdy:
 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. osoba ubiegająca się o dodatek podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. w okresie urlopu wychowawczego ubiegający się korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA PRZYSŁUGUJE:
 1. samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ: •   drugi rodzic nie żyje; •   ojciec dziecka jest nieznany; •   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. osobie uczącej się, gdy: •   oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją; •   ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku wynosi: •   193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, •   273 miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.
  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się: do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności, od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku wynosi: 90,00 zł na dziecko do 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko od 5 roku życia do 24 lat. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Wysokość dodatku wynosi 100,00 zł jednorazowo. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej  lub  szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku wynosi 113,00 zł miesięcznie; w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadpodstawowa, a także artystyczna. Wysokość dodatku wynosi 69,00 zł miesięcznie. WYMAGANE DOKUMENTY :
 1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – rodzica dziecka i odpowiednio: dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. postanowienie sądu lub zaświadczenie, dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawna);
 2. karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2094) lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w 2018 r., w tym odpowiednio:
a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o deklarowanym dochodzie w 2018 r., jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej; d) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w 2018 r., tj.: oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego w 2018 r. dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (m.in. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych); - w przypadku uzyskania w 2018 r. alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz  o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018 r. lub informację sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych w wykonaniem tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; - w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek członka rodziny w 2018 r. należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu: * uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2018 r.; * utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP za 2018 r.; * utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2018 r.; * utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2018 r.; * utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT za 2018 r. wystawiony przez ten organ; * wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2018 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego; * utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT 11 za 2018 r. wystawiony przez właściwy organ; * utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu; - w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2018 r. osiąganie go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2018 r. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: * zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2018 r.; * uzyskanie prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie lub decyzja Urzędu Pracy o przyznanym rodzaju świadczenia; * uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie – umowa i PIT 11 za 2018 r. * uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedmerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT 11 za 2018 r.; * rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2018 r.; * uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT  za 2018 r. wystawiony przez właściwy organ; - w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2019/2020 (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąganie go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIOGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność; - jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny posiada gospodarstwo rolne – zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2018 r. (w hektarach przeliczeniowych) lub złożenie oświadczenia dotyczącego wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 r.; - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; - jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2018 r. alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny oraz kopie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, na podstawie których płacone są alimenty na rzecz osoby spoza rodziny; - kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz za zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;w przypadku zmian w sytuacji  zawodowej, dochodowej rodziny (m.in. podpisanie kolejnej umowy z obecnym pracodawcą, podjęcie nowego zatrudnienia, uzyskanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, rozpoczęciem lub zakończeniem działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po utracie zatrudnienia) należy dołączyć umowy, świadectwa pracy i decyzje dotyczące zmian, a także zaświadczenie o wysokości netto dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po uzyskaniu nowego dochodu; - w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy - aktualne zaświadczenie potwierdzające rejestrację;
 1. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, w tym:
a) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany; b) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko/dzieci; c) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej albo złożenie oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania przez dziecko/dzieci  nauki, w przypadku gdy ukończyło/y 18 rok życia; d) postanowienie lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; e) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym o przysposobienie dziecka; f) w przypadku “osoby uczącej się” – akty zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzający alimenty; g) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji: •  akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka •  prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód/separację, wyrok lub ugodę w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka, •  odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka, •  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; h) w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji: •  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko) oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; •  zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; •  imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia; i) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; j) w przypadku podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji: •  zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; •  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; •  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale. Kopie dokumentów zostaną uwierzytelnione przez pracownika Referatu na miejscu. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, bez względu na kryterium dochodowe rodziny (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom). Świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 1. matce albo ojcu dziecka, 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia, 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,  w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia, 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 1. – 52 tygodni – w przypadku jednego dziecka, 2. – 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci, 3. – 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci, 4. – 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci, 5. – 71 tygodni – w wypadku pięciorga i więcej dzieci. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, 2. śmierci matki dziecka, 3. porzucenia dziecka przez matkę. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego, 2. dziecko zostało  umieszczone w pieczy zastępczej, 3. osoba nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwia sprawowanie tej opieki, 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka, lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna, 5. osobie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.    

Załączniki: