null

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek dla opiekuna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W  związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2014 r.  ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ursynów  informuje, iż podstawą ubiegania się o zasiłek dla opiekunów jest przysługiwanie świadczenia pielęgnacyjnego do 30 czerwca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.  – na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. z  2012 r.  poz. 1548). Na podstawie art. 8 cyt. ustawy informujemy, iż postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej, złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW (na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.)

Warunkiem przyznania zasiłku jest spełnienie przez wnioskodawcę warunków do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekunów przysługuje  za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. wraz z odsetkami ustawowymi. Ustawodawca w art. 2 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy wskazał na dwa okresy w których przysługuje wnioskodawcy prawo do zasiłku dla opiekuna.
  1. zasiłek dla opiekuna przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj do 14 maja 2014 roku, w którym osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
  2. zasiłek dla opiekuna przysługuje  od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 roku jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Zasiłek dla opiekunów nie przysługuje za okresy, w których:
  1. osobie ubiegającej się o zasiłek zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  2. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Jeżeli w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania orzeczenia. W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Wniosek należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia, natomiast prawo do zasiłku ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Na podstawie art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna od 15 maja 2014 roku organ, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Organ, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm3)) dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
  2. Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy dołączyć odpowiednio:
  • a) dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna w celu potwierdzenia tożsamości,
  • b) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • c) oświadczenie  o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku za okres od 1 lipca 2013 do dnia 14 maja 2014r. zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
  • d) w przypadku rolników, małżonków rolników, domowników oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Załączniki: