null

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek pielęgnacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny PRZYSŁUGUJE (niezależnie od wysokości dochodów):
 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS),
 4. osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł. Zasiłek pielęgnacyjny NIE PRZYSŁUGUJE:
 1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 2. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego w ZUS,
 3. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka),
 3. orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania tej niepełnosprawności (w przypadku osoby powyżej 16 roku życia),
 4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego,
 5. upoważnienie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, jeżeli wniosek w jej imieniu składa inna osoba.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Urząd realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu. Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Załączniki: