null

Informacja dotycząca przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PRZYSŁUGUJE z tytułu urodzenia się żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę jednorazowej zapomogi. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wysokość zapomogi wynosi 1 000 zł na jedno dziecko. WYMAGANE DOKUMENTY (składają wszyscy wnioskodawcy):
  1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – rodzica dziecka i odpowiednio: dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. postanowienie sądu lub zaświadczenie, dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną),
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub zupełny w przypadku, gdy ojciec dziecka/dzieci jest nieznany,
  3. numer PESEL dziecka/dzieci,
  4. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka, dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka).
  5. oświadczenie członka rodziny o deklarowanym dochodzie w 2016 r., jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej;
  6. oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2016 r. dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
  7. jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka/dzieci, należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
  8. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w 2016 r., jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku;
  9. w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek członka rodziny w 2016 r., należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o  udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2016 r.; utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP za 2016 r.; utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2016 r.; utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 r.; utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT za 2016 r. wystawiony przez ten organ; wyrejestrowanie działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego; utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ; utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu;
  1. w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek członka rodziny w 2016 r. należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2016 r.; utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP za 2016 r.; utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2016 r.; utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 r.; utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT za 2016 r. wystawiony przez ten organ; wyrejestrowanie działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego; utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ; utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu; w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2016 i osiąganie go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2016 r. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2016 r. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2016 r.; uzyskanie prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie; uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie – umowa i PIT 11 za 2016 r.; uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT 11 za 2016 r.; rozpoczęcie działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2016 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego; uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ; w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2016 (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąganie go do chwili obecnej, należy ten fakt zgłosić OBLIOGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Załączniki: