null

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie stacji paliw płynnych E.Leclerc o dwa stanowiska tankowania pojazdów oraz budowie budynku usługowego (tzw. „kiosk kasowy”) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części dz. ewid. nr 6 z obrębu 1-10-19 przy ul. J. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Warszawa, 19 sierpnia 2022 r. 

Znak sprawy: UD-XII-WAB-U.6730.106.2021.PBR                                         

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2022.503 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2022.1029 t.j. ze zm.)

informuję

że 18 sierpnia 2022 r. na wniosek IMMOMOK Sp. z o.o. została wydana Decyzja Nr 99/2022, ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji paliw płynnych E. Leclerc o dwa stanowiska tankowania pojazdów oraz budowie budynku usługowego (tzw. „kiosk kasowy”) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części dz. ewid. nr 6 z obrębu 1-10-19 przy ul. J. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji  oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów Urzędu m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia terminu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 22 44 37 437 lub email: molenski@um.warszawa.pl).

Treść decyzji  została także udostępniona  (w terminie od 19 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r.) na stronie BIP: https://bip.warszawa.pl w zakładce: Ogłoszenia i informacje/Architektura i urbanistyka/Ursynów, w systemie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (ETO):  https://eto.um.warszawa.pl w zakładce: Architektura i planowanie przestrzenne/Warunki zabudowy (WZ) oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów: https://ursynow.um.warszawa.pl w komunikatach i ogłoszeniach.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

/-/ Bożena Kuflewska

z-ca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Ursynów