null

Informacja Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” informuje :

W związku z pojawiającym się problemem realizacji zapisów art. 876 Prawa Lotniczego z dnia 3 lipca 2002r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, i z 2021 r. poz. 784, 847), o zakazie hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi, w trosce o zachowanie bezpieczeństwa operacji lotniczych na Lotnisku Chopina w Warszawie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zapisami ustawy Prawo Lotnicze oraz ich stosowanie.

Jak podaje ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, i z 2021 r. poz. 784, 847),

Art. 876 (…) Zabrania się:
1) w stosunku do lotnisk użytku publicznego, o których mowa w at. 59a ust. 1 pkt 1 i 2, oraz lotnisk wpisanych wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk noskowych:
a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,
b) hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi;

Art. 210. 1. Kto: (…)
4a) wbrew art. 874 ust. 1 i art. 876 sadzi, uprawia, lub dopuszcza do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą lub zasłaniającego świetlne systemy podejścia, dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, sprzyjającego występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego statków powietrznych, a także hoduje lub wypuszcza ptaki stwarzające zagrożenie dla ruchu statków powietrznych,
(…)
7) wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego,
— podlega karze grzywny.

Dyrektor Biura
Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych
Wojciech Krajewski