null

Komisja Rewizyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiot działania:
  1. Czynności z zakresu kontroli.
Zadania:
  1. Kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych Miasta, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Ursynów, w szczególności w zakresie: a) wywiązywania się z zadań przewidzianych Statutem i Statutem m. st. Warszawy b) wykonywania uchwał Rady Miasta i Rady Dzielnicy oraz zarządzeń Prezydenta c) działalności finansowej i gospodarczej
  2. Opiniowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku Dzielnicowym
  3. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Dzielnicy
  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Dzielnicy w zakresie kontroli
Skład: