null

Konkurs na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów

​​​​​​​Zgodnie z §4 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, będącego załącznikiem do uchwały nr V/30/2019 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, ogłasza się konkurs na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (MRDU) w kadencji 2022-2024.

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych:

  1. zamieszkujący na terenie Dzielnicy Ursynów i nie uczący się w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawa, które położone są na terenie Dzielnicy Ursynów (szkoły publiczne na terenie dzielnicy Ursynów)

lub

  1. niezamieszkujący na terenie dzielnicy Ursynów ale uczący się w szkołach położonych na terenie Dzielnicy Ursynów, których nie prowadzi m.st. Warszawa (placówki niepubliczne).

Zgłoszenie kandydatury do konkursu, odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, w terminie do dnia 23 września 2022 r., do godziny 12:00. Dokumenty należy składać w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie wraz z dopiskiem „Konkurs na radnego MRDU”.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest podpisanie wszystkich oświadczeń
o wyrażeniu zgody zawartych w załączonym formularzu przez:

  1. rodziców/opiekunów prawnych w przypadku kandydata niepełnoletniego;
  2. kandydata, jeżeli jest pełnoletni.

Kandydaci, którzy spełnią powyższe warunki oraz złożą wymagane dokumenty w terminie zostaną powiadomieni o dacie posiedzenia komisji konkursowej, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy to organ konsultacyjno-doradczy dla władz w dzielnicy. MRD reprezentuje głos młodzieży i dba o jej interesy na poziomie dzielnicy. Ponadto za główny cel stawia sobie zaangażowanie do działania młodego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie dzielnicy.
W jej skład wchodzą wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

  1. Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów;
  2. Formularz zgłoszeniowy;
  3. Harmonogram przeprowadzenia wyborów do MRDU.