null

Kontrole w niepublicznych szkołach i przedszkolach na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów, wejście od strony Gandhi
Autor: UDU

Pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów prowadzą kontrole w niepublicznych placówkach oświatowych. Od początku tego roku zbadano już dokumentację 11 szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż m. st. Warszawę. Prowadzone są kontrole kolejnych placówek niepublicznych.

Prowadzone kontrole w niepublicznych placówkach dotyczą prawidłowości pobrania dotacji (weryfikacja liczby uczniów zgłaszanych do dotacji) oraz prawidłowości wykorzystania dotacji  (weryfikacja wydatków rozliczanych z dotacji).

W zdecydowanej większości (w 9 przypadkach na 11)  nie stwierdzono w opisanym zakresie występowania nieprawidłowości. W przypadku dwóch placówek kontrolujący zakwestionowali liczbę uczniów wykazanych do dotacji z uwagi na fakt, że przedstawiona dokumentacja lub jej brak uniemożliwiała potwierdzenie uczęszczania dzieci do szkoły lub przedszkola. Dodatkowo w jednej
z placówek kontrola ujawniła błędy przy wykorzystaniu dotacji, ponieważ przedstawiona dokumentacja nie spełniała wymogów dowodu księgowego, a jednocześnie zakwestionowane wydatki nie mieściły się w katalogu, w ramach którego można je sfinansować z dotacji.

Ponadto, oprócz ww. kontroli, pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów razem  z Biurem Edukacji m.st. Warszawy przeprowadzili postępowania administracyjne dotyczące czterech szkół dla dorosłych.
W wyniku postępowań najpierw w formie decyzji administracyjnych  wstrzymano ww. szkołom przekazywanie dotacji, a później wezwano organy prowadzące te placówki do zwrotu całej dotacji otrzymanej w 2020 r. Jednocześnie, w powyższych przypadkach, przekazano do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu dotacji udzielonej na podstawie przedłożonego dokumentu poświadczającego nieprawdę.