null

KURS KWALIFIKACYJNY ZAWODOWY - OPIEKUN MEDYCZNY

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fho_logo_siepomagaKURS KWALIFIKACYJNY ZAWODOWY- OPIEKUN MEDYCZNY;  PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU; KURS BEZPŁATNY Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie zaprasza osoby dorosłe do udziału w kursie kwalifikacyjnym zawodowym OPIEKUN MEDYCZNY Cel kursu: wykształcenie opiekunów medycznych dla osób chorych i niesamodzielnych. Kurs uczy świadczenia profesjonalnej opieki, nabyte umiejętności pozwalają na pracę w warunkach domowych u chorych lub niesamodzielnych osób w różnym wieku, a także uczestnicy kursu po jego ukończeniu znajdują zatrudnienie w szpitalach - opieka długoterminowa, geriatria, ortopedia - rehabilitacja, neurologia, w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych, w zakładach opiekuńczo- leczniczych, w domach opieki, sanatoriach, hospicjach. Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafią nie tylko wykonać zabiegi higieniczne, ale także udzielać wsparcia emocjonalnego, rozpoznawać problemy i odpowiednio komunikować się z podopiecznymi, współpracować z lekarzem i pielęgniarką, udzielać pierwszej pomocy. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w samodzielnym zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, obsłudze programów komputerowych, w używaniu języka obcego ukierunkowanego zawodowo i języka migowego. Czas spędzony w pracowni anatomicznej i pracowni zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, a także praktyczna nauka zawodu z pacjentami daje pewność wykształcenia fachowej kadry. Posiadamy profesjonalną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi chorymi i w starszym wieku. Wymagania:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - matura nie jest wymagana /skończone 18 lat/
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki i odbycia zajęć praktycznych w zawodzie opiekun medyczny
  • znajomość języka angielskiego i programów komputerowych w stopniu podstawowym
  • wymagania sprzętowe – laptop lub tablet /polecane użytkowanie na zajęciach/
  • zdjęcie legitymacyjne – 1 szt.
Kurs kwalifikacyjny trwa od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. Wykłady w weekendy w sali wykładowej Fundacji. Praktyki zawodowe - 160 godz. /4 tygodnie /w oddziałach hospicjum stacjonarnego Fundacji. Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zwodzie opiekun medyczny wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie po zdaniu egzaminu zawodowego. Uczestnik kursu dodatkowo otrzymuje: „Zaświadczenie poświadczające zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie opieki paliatywnej” O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów formalnych. liczba miejsce ograniczona. Regulamin kursu i druk formularza zgłoszeniowego na stronie www.fho.org.pl Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres szkolenia@fho.org.pl lub fax 22 643 57 08 lub dostarczyć do pokoju nr 48 FHO Warszawa, ul. Pileckiego 105. Oryginalne dokumenty należy dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego do FHO do pokoju nr 48; Telefon kontaktowy 22 544 06 73. Nie dostarczenie dokumentów w wymaganym terminie spowoduje skreślenie z listy kandydatów na kurs. Fundacja Hospicjum Onkologiczne zastrzega prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu oraz prawo do odwołania kursu z powodów organizacyjnych. Zapraszamy.