null

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lesznowola, 15.03.2022 r.
RSR.6220.3.2022.WD.8

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 105 § 2 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 08.03.2022  r. wpłynął wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową na działkach o nr ew. 10/18, 10/7, 10/13, 21/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15 w m. Mysiadło oraz na działkach o nr ew. 194/5, 194/7, 188/19, 188/13 w m. Zgorzała.
Zgodnie z art. 105 § 2 kpa, organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
W związku z powyższym, w przypadku braku sprzeciwu stron wniesionego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 07.04.2022 r., Wójt Gminy Lesznowola wyda decyzję umarzającą postępowanie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości 
przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

 

Obwieszczenie