null

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest organizacją pożytku publicznego. Powstała w kwietniu 1999 roku. Skupia  organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. Celem Federacji jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju poprzez działania zmierzające do: stworzenia uregulowań prawnych zapewniających inwalidom narządu ruchu równość szans w zakresie dostępu do nauki, zatrudnienia, kultury wypoczynku itp., likwidacji wszelkiego rodzaju barier (architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicznych), uniemożliwiających pełną integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, samopomocy w rozwiązywaniu problemów w działalności organizacji członkowskich. www.ofoonr.lublin.pl