null

Park Polskich Wynalazców – jak będzie wyglądał?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
jest to obrazek pokazujący w 3 listkach koniczyny teren Parku Polskich Wynalazców, jest tez napis z nazwą parku
Autor: UD Ursynów

Prezentujemy podstawowe informacje dotyczące koncepcji zagospodarowania Parku Polskich Wynalazców. Najważniejszym założeniem jest zachowanie naturalnego charakteru, ale także podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności tego miejsca. Zastosowane zostaną naturalne i funkcjonalne materiały oraz wykonane liczne nowe nasadzenia drzew  i krzewów. Pojawią się także tematyczne rozwiązania związane z polskimi wynalazcami. Zakończenie inwestycji jest planowane na czerwiec 2022 roku. 

PARK POLSKICH WYNALAZCÓW – PODSTAWOWE INFORMACJE

Park Polskich Wynalazców obejmuje teren zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej. Został formalnie utworzony i otrzymał nazwę decyzją Rady m.st. Warszawy z dn. 14 maja 2020 roku.
Park zajmuje powierzchnię ok. 2,18 ha. W skład parku wchodzą działki nr 2/12, 2/13, 2/14, 2/53, 2/66 i 4/22 z obrębu 1-10-29.

Jest to mapa pokazująca jaki teren zajmuje Park Polskich Wynalazców - teren okala pomarańczowa linia

 

Utworzenie Parku Polskich Wynalazców daje nowe możliwości, m.in. wykorzystania jego walorów rekreacyjno-wypoczynkowych, ale także prowadzenia działań o charakterze edukacyjno-dydaktycznym. Chcemy, aby było to miejsce przyjazne mieszkańcom i inspirujące kolejne pokolenia wynalazców.

PARK POLSKICH WYNALAZCÓW – W ZGODZIE Z OCZEKIWANIAMI MIESZKAŃCÓW

Dzielnica Ursynów od kilku lat przygotowuje się do zagospodarowania parku. Od początku robi to z udziałem mieszkańców. W latach 2015-2016 odbyły się dwuetapowe konsultacje społeczne „Zaplanuj z nami park!”W pierwszym etapie mieszkańcy określili swoje oczekiwania:

 • należy zachować w miarę naturalny charakter terenu, pielęgnować jego unikatowość, dbać o porządek oraz bezpieczeństwo;
 • należy wspomagać i rozwijać funkcje rekreacyjne, zapewnić dostęp oraz równowagę różnym grupom użytkowników;
 • nie wolno zapomnieć o specyfice lokalnej przyrody.

W drugim etapie mieszkańcom przedstawiono 2 koncepcje zagospodarowania terenu, przygotowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz  wyobrażeniami i oczekiwaniami uczestników pierwszej części konsultacji. Uczestnicy konsultacji akcentowali na tym etapie dwa priorytety: przyłożenie większej wagi do zachowania naturalnego, „dzikiego” charakteru terenu zieleni oraz powiększenie obszaru przyszłego parku i zagwarantowanie, że przyległe działki nie zostaną zabudowane.

W 2019 r. Dzielnica Ursynów pozyskała finansowanie dla budowy parku. Urząd m.st. Warszawy przyznał naszej dzielnicy na lata 2020-2021 dodatkowe, dedykowane na to zadanie środki finansowe w wysokości 2.041.300,00 zł. Mając zabezpieczone finansowanie inwestycji, Urząd Dzielnicy Ursynów zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Parku Polskich Wynalazców. Elementem zawartej umowy jest m.in. przygotowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania parku, uwzględniającej wcześniejsze konsultacje i aktualizujące poprzednią koncepcję o najnowsze trendy projektowania parków miejskich. 

PARK POLSKICH WYNALAZCÓW – OSTATECZNA KONCEPCJA

Przygotowana ostateczna koncepcja zagospodarowania Parku Polskich Wynalazców uwzględnia postulaty mieszkańców wyrażone w konsultacjach społecznych w latach 2015-2016. Koncentruje się na zachowaniu naturalnego charakteru terenu i nie ingeruje w jego rzeźbę. Przewiduje infrastrukturę parkową w oparciu przede wszystkim o naturalne materiały. Najważniejszym elementem koncepcji są liczne nowe nasadzenia zieleni. Nowa koncepcja zakłada też mniejszą (w stosunku do koncepcji z 2017 r.) ingerencję w partie szczytowe górki od strony ul. Gandhi – pozostawiono więcej miejsca na swobodną rekreację (spacery z psami, możliwość opalania latem i jeżdżenia na sankach zimą). 

Mapka z koncepcją pokazuje co i gdzie będzie stworzone w Parku Polskich Wynalazców

 

Park Polskich Wynalazców – dostępny dla wszystkich

Koncepcja parku koncentruje się na tym, aby park był miejscem przyjaznym dla różnych grup użytkowników, w tym również tych, którzy dotychczas z różnych powodów z tego miejsca nie korzystali lub nie mogli korzystać. W projektowaniu parku zostało wykorzystane tzw. projektowanie uniwersalne, czyli metoda projektowania przestrzeni publicznych uwzględniająca potrzeby wszystkich użytkowników.

Park Polskich Wynalazców – dodatkowe nasadzenia

Punktem wyjścia do przygotowania koncepcji było uwzględnienie w niej nowych nasadzeń zieleni. W ramach tworzenia parku zostanie posadzonych co najmniej:

 • 65 drzew liściastych,
 • 1200 m2 krzewów liściastych i iglastych,
 • 1000 m2 roślin okrywowych,
 • 3500 m2 łąk kwietnych.

Są to liczby minimalne nasadzeń, wynikające z warunków przyznania na budowę parku dodatkowych środków finansowych z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Dodatkowe nasadzenia, ponad te wskazane powyżej, mogą pojawić się np. w ramach projektowanej Alei Polskich Wynalazców.

W koncepcji przewidziano również retencję wód opadowych – odbywać się ona będzie w ramach tzw. suchych potoków umiejscowionych na zboczach górki.

Na terenie parku rozmieszczone zostaną również m.in.  hotele dla owadów zapylających, co ma znaczenie przy dużej ilości projektowanych łąk kwietnych.

Park Polskich Wynalazców – infrastruktura w zgodzie z naturą

Po śladach dotychczasowych przedeptów zostaną poprowadzone alejki parkowe o nawierzchni mineralnej, a częściowo drewnianej – umożliwi to w większym stopniu niż dotychczas skorzystanie z górki osobom starszym, niepełnosprawnym, na wózkach lub z wózkami. Pojawi się mała architektura (kosze, ławki, leżaki, siedziska, hamaki, stojaki dla rowerów) oraz subtelne oświetlenie (będzie instalowane nie na słupach, lecz w formie niskiej, nieinwazyjnej, instalowanych w obiektach małej infrastruktury; wysokie oświetlenie będzie tylko na placu zabaw w lasku) – oświetlenia tego terenu dopominali się mieszkańcy w konsultacjach.

Park Polskich Wynalazców – las od strony ul. Grzegorzewskiej zostanie zachowany

U podnóża górki, od strony ul. Grzegorzewskiej (stok południowy) znajduje się las. Zgodnie z przyjętą koncepcją las zostanie zachowany, a pomiędzy jego drzewami zostanie zaaranżowany naturalny plac zabaw. Dodatkową gwarancją zachowania lasu są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nakazuje zachowanie istniejącego lasu oraz włączenie go w układ projektowanej zieleni.

Park Polskich Wynalazców – naturalny i zacieniony plac zabaw

W lesie ulokowanym w dolnej części parku od strony ul. Grzegorzewskiej powstanie rozproszony, niegrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 2000 m2, którego elementy będą zaprojektowane indywidualnie, przede wszystkim z naturalnych elementów – takiego miejsca dopominali się mieszkańcy w konsultacjach. W celu wybudowania placu zabaw nie zostaną usunięte żadne drzewa. Lokalizacja placu zabaw nie została wybrana przypadkowo – chcemy, aby dzieci mogły bawić się w terenie zacienionym w sposób naturalny rosnącymi tam dorodnymi drzewami.

Park Polskich Wynalazców – miejsce dla miłośników psów

Zgodnie z oczekiwaniem miłośników psów, mieszkających w okolicy, zostanie zachowany naturalny charakter północnego stoku górki (od strony ul. Gandhi), który jest i pozostanie miejscem zabaw czworonogów. Intencją projektodawców jest, aby teren po północnej stronie alejki szczytowej pozostał niezagospodarowany (z wyjątkiem fragmentu, gdzie będzie umieszczony drewniany taras widokowy).

Park Polskich Wynalazców – elementy charakterystyczne

W parku pojawią się elementy nieszablonowe i charakterystyczne, które wyróżnią ten park spośród wielu innych, również poprzez nawiązanie do patronów parku. Takimi elementami będą m.in.: drewniane tarasy widokowe, schody fluorescencyjne, placyk ze spirografem, miejsce spotkań z wykorzystaniem jako podłoża bloczków tzw. trylinki (polski patent z okresu międzywojennego, będzie to jeden z nielicznych elementów w parku zawierających beton). Atrakcją części parku adresowanej do najmłodszych użytkowników będzie ok. 12-metrowa zjeżdżalnia w formie tuby wykorzystująca naturalne nachylenie górki oraz towarzyszący jej zestaw wspinaczkowy.

Park Polskich Wynalazców – najważniejsze miejsca

Najważniejsze elementy koncepcji zagospodarowania Parku Polskich Wynalazców:

 • STREFA NATURALNEGO PLACU ZABAW – naturalny plac zabaw wykonany z drewna akacjowego w kolorze naturalnym. Elementami placu zabaw będą między innymi: duży zestaw wspinaczkowy z wieżą i zjeżdżalnią, huśtawki, wielofunkcyjny tor przeszkód, podesty na sprężynach, szczudła, tunele, las pajęczyn, labirynt, zestaw wspinaczkowy na skarpie, wiklinowe tunele.
 • DREWNIANE TARASY – wykonane w formie schodów, będą jednocześnie miejscem spotkań. Na schodach rozstawione zostaną drewniane kubiki tworzące siedziska.
 • ALEJA DRZEW UPAMIĘTNIAJĄCA POLSKICH WYNALAZCÓW – nowe nasadzenia drzew w formie alejowej. Przy każdym drzewie tablica upamiętniająca polskiego wynalazcę w formie betonowego kubika.
 • PLAC ZE SPIROGRAFEM – plac z nawierzchni drewnianej i mineralnej z wrysowanym kształtem spirografu. Zębatkę spirografu stworzą betonowe bloki w kształcie graniastosłupów, które jednocześnie spełnią rolę siedzisk.
 • OKNO WIDOKOWE – drewniana rama 2×2 m dająca widok jak przez okno (zmieniający się widok w zależności od pory roku). Dodatkowo w zewnętrznej stronie ramy zamontowane zostanie oświetlenie ledowe.
 • FLUORESCENCJA – schody z fluorescencyjnymi podstopnicami oraz położony na dole skarpy wzdłuż ciągu pieszego przestrzenny napis ”fluorescencja”.
 • MIEJSCE KREATYWNYCH SPOTKAŃ – niewielkie place wykonane m.in. z trylinki z siedziskami.
 • TARAS WIDOKOWY – nadwieszony drewniany taras widokowy z leżakami i stołem piknikowym. 

PARK POLSKICH WYNALAZCÓW – ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Parku Polskich Wynalazców. Na podstawie przygotowanej ostatecznej koncepcji szacuje się, że koszt budowy parku wyniesie ok. 4 300 000 zł.

Dzielnica Ursynów ma zabezpieczone obecnie 2 011 300,00 zł. Zarząd Dzielnicy pracuje nad zabezpieczeniem pozostałej kwoty niezbędnej do realizacji projektu. 

PARK POLSKICH WYNALAZCÓW – HARMONOGRAM

Dotychczas, zgodnie z podpisaną umową, wykonana została koncepcja parku. Do czerwca 2021 r. planowany  jest odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parku, obejmującej:  projekt budowlany z uzyskanym pozwoleniem na budowę, wielobranżowy projekt wykonawczy z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Termin zakończenia robót budowlanych – po wyłonieniu ich wykonawcy w przetargu – na podstawie ww. dokumentacji planowy jest w czerwcu 2022 r. 

PARK POLSKICH WYNALAZCÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE

28 października 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami w formule online. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania:

Nagranie ze spotkania
Prezentacja ze spotkania

W wyniku zgłaszanych przez mieszkańców uwag podczas spotkania i po spotkaniu, autorzy dokonali modyfikacji koncepcji parku. Zrezygnowano mi.in. z nadmiernych elementów przestrzennych (dwustronnego lustra terenowego, peryskopu, szachów trzyosobowych), a także ograniczono wielkość napisu „fluorescencja”.