null

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest stowarzyszeniem istniejącym od 2003 r., należącym do grupy organizacji non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. W 2004 r. Rada Generalna EDF przyjęła Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych na pełnego członka European Disability Forum (Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych). Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka. Celami Forum są: tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samo-reprezentację, wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin, zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami – z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich, umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego, współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi.