null

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin, poprzez m.in.: inicjowanie rozwiązań prawnych, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.), współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej, szkolenia rodziców i profesjonalistów, działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych. Stowarzyszenie promuje i wspiera ruch self-adwokatury – występowania w swoich własnych sprawach przez same osoby niepełnosprawne. Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. W Polsce działa 130 kół terenowych, zrzeszających ponad 13 tysięcy członków – rodziców, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzeństwo i przyjaciół. PSOUU prowadzi 320 placówek, z których korzysta 20 tysięcy dzieci i dorosłych. Zatrudnia 4200 pracowników. PSOUU od 2002 roku szczyci się tytułem Instytucji Roku przyznanym przez kapitułę konkursu PRO PUBLICO BONO. PSOUU jest członkiem Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum). www.psouu.org.pl