null

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Dzielnicy Ursynów funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa telefon: (022) 643 78 08 faks: (022) 643 78 08 e-mail: ppp18war@ppp18war.home.pl.

Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, t
erapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy: Poradnia obejmuje swoim działaniem teren określony przez m.st. Warszawa: od strony północnej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Mokotów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Mokotów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Mokotów; od strony wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Wilanów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Mokotów do ul. F. Płaskowickiej; od strony południowej: osią ul. F. Płaskowickiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynowa z Dzielnicą Wilanów do ul. rtm. W. Pileckiego od ul. F. Płaskowickiej do Puławskiej, osią ul. Poleczki, od ul. Puławskiej do ul. Wyczółki, osią ul. Wyczółki od ul. Poleczki do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Włochy; od strony zachodniej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Włochy do ul. Wyczółki, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Mokotów. Pomocą specjalistów PPP 18, na wyżej określonym terenie działania, objęte są:

  • Przedszkola nr: 50, 52, 55, 126, 213, 283, 351, 352, 366, 385, 394, 401;
  • Szkoły Podstawowe nr: 81, 303, 310, 313, 318, 319, 322, 323, 343;
  • Licea: LO 63, LO 70, LO 158;
  • Przedszkola/szkoły niepubliczne;
  • Małe dzieci, w wieku 0 - 3 r.ż., które mieszkają na terenie działania Poradni i nie uczęszczają do przedszkola.

Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży. Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy terapeutycznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska. Oferta wraz ze szczegółowymi informacjami nt. pracy Poradni znajduje się na: www.ppp18war.home.pl.
Wszystkie usługi specjalistów Poradni są świadczone bezpłatnie i bez skierowań.
Godziny pracy sekretariatu Poradni:
• od poniedziałku do piątku – godz. 8.00 - 19.00
• w soboty – godz. 9.00 - 13.00
  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel:. (22) 648 68 37 fax: (22) 648 41 04 email: ppp19@edu.um.warszawa.pl.


Godziny pracy poradni: poniedziałek - czwartek: 8.00-19.00 piątek: 8.00-18.00 sobota: 9.00-13.00. 
Teren działania: Przedszkola nr: 201, 79, 159, 267, 282, 286, 395, 400, 412 Szkoły Podstawowe nr: 16, 96, 100, 330, 336, 340, 384, 399 oraz placówki niepubliczne z terenu działania poradni. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w rejonach: Natolin, Kabaty, Moczydło, Grabów, Dąbrówka, Pyry oraz dzieci w wieku 0-3 lata zameldowane w powyższych rejonach. Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej, a także orzecznictwa w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego.

Cele Poradni: * wspieranie rozwoju całej rodziny od narodzin dziecka do osiągnięcia przez nie dojrzałości * pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności szkolnych * wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym * pomoc dla nauczycieli i wychowawców w realizowaniu opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół.