null

Prace na terenie zbiorników wodnych Moczydło 1 i Moczydło 2

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Moczydło: woda w tle drzewa, roślinność
Zbiornik wodny Moczydło

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizuje projekt Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy. Prace prowadzone są m.in. na Ursynowie, na terenie zbiorników wodnych Moczydło 1 i Moczydło 2.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i ochrona różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy. Planowanym efektem projektu jest powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. W ramach projektu poprawione zostaną właściwości retencyjne wybranych terenów m.in. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej.

Na terenie zbiorników wodnych Moczydło 1 i Moczydło 2 prowadzone są prace związane z poprawą istniejącej palisady, umocnieniem i uformowaniem skarp, nasadzeniem roślinności wzdłuż brzegu zbiorników, umocnieniem ścieżki, a także koszenie traw oraz usunięcie gatunków obcych. Przedsięwzięcie ma także na celu doświetlenie zbiorników wodnych, które będzie sprzyjać faunie i florze wodnej.

Projekt „Ochrona gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.