null

Projekty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będące w trakcie oceny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Ursynów oczekuje na ocenę następującego projektu współfinansowanego z funduszy europejskich:

Tytuł projektuKu Dorosłości

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.01.2023
Całkowita wartość projektu: 477 228,03 PLN
Kwota dofinansowania: 381 781,63 PLN

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Celem głównym projektu jest wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i zajęć specjalistycznych dla 44 dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym nr 213, zwiększających ich kompetencje emocjonalno-społeczne oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli Przedszkola specjalnego nr 213 w zakresie terapii dziecka z niepełnosprawnością w roku 2022.

Cele szczegółowe projektu to:

 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 44 dzieci z niepełnosprawnością,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz zaburzeń w rozwoju 44 dzieci,
 • ograniczenie problemów emocjonalnych, motywacyjnych oraz poznawczych 44 dzieci,         podniesienie jakości edukacji w zakresie specjalistycznych i nowatorskich metod pracy kadry pedagogicznej (5 nauczycieli),
 • włączenie 44 rodziców i opiekunów w działalność wychowawczą przedszkola,
 • doposażenie placówki w materiały dydaktyczne i sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i zajęć specjalistycznych.

Grupą docelową projektu jest 27 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, będących wychowankami Przedszkola Specjalnego nr 213, oraz 17 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 213 na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Projektem objętych jest również 5 nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213, zróżnicowanych pod względem wykształcenia i specjalizacji.

Projekt obejmuje realizację:

 • zajęć teatroterapii,
 • zajęć dogoterapii,
 • zajęć hipoterapii,
 • multimedialnych zajęć grupowych rozwijających komunikację,
 • zajęć treningu rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych,
 • warsztatów „Małymi krokami ku dorosłości”,
 • kursów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie logorytmiki oraz terapii zajęciowej.