null

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów*. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce

Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona

Informacje na temat dalszego sposobu postępowania w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność.

1.      Otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, informację o opłacie jednorazowej z bonifikatą oraz zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej.
Przed Tobą ostatnia czynność związana z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Złóż w sądzie wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o opłatę przekształceniową. Do wniosku załącz zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej. Sąd pobierze od tej czynności opłatę
w wysokości 250 zł.

Dla dzielnicy Ursynów właściwy jest XIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, al. „Solidarności” 58.

Wzór wniosku do sądu
Instrukcja wypełnienia wniosku do sądu

2.      Otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność oraz informację o opłacie jednorazowej z bonifikatą.
Jeżeli nie wniosłeś opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok, w terminie 2 miesięcy od otrzymania informacji o opłacie jednorazowej z bonifikatą wpłać wskazaną w dokumencie kwotę na indywidualne konto bankowe.

Jeżeli wniosłeś opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok, zostanie ona zaliczona na poczet opłaty jednorazowej, zaś nadpłata zwrócona. Nadpłata wynika z tego, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego była wyższa od należnej w związku z przekształceniem opłaty jednorazowej z bonifikatą.

W obu przypadkach po rozliczeniu opłaty jednorazowej z bonifikatą otrzymasz zaświadczenie
o wniesieniu opłaty jednorazowej, które należy następnie dołączyć do wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o opłatę przekształceniową (więcej na ten temat w pkt. 1).

3.      Otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.
W terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia złóż  wniosek o opłatę jednorazową z bonifikatą.

Urząd do wydawanych obecnie zaświadczeń załącza wzór wniosku, a także udostępnia go na swoich stronach internetowych. Wypełniony wniosek możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie. W czasie epidemii wnioski przyjmuje biuro podawcze zlokalizowane przy wejściu od ul. Indiry Gandhi.

Jeżeli już złożyłeś wniosek o opłatę jednorazową z bonifikatą, urząd wyda na jego podstawie informację o opłacie jednorazowej z bonifikatą. Od otrzymania informacji będziesz mieć 2 miesiące na wniesienie opłaty (więcej na ten temat w pkt. 2).

Wniosek o opłatę jednorazową i bonifikatę

4.      Otrzymałem wezwanie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z ogólnodostępnych rejestrów i ewidencji wynika, że pod Twoim adresem została zarejestrowana działalność gospodarcza lub ma siedzibę spółka. Na etapie wydawania zaświadczenia istotne jest, czy pod adresem działalność jest faktycznie prowadzona, czy została jedynie zarejestrowana.

Urząd załącza do wezwań wzór oświadczenia, a także udostępnia je na swoich stronach internetowych. Wypełnij oświadczenie, a następnie wyślij pocztą lub dostarcz osobiście do urzędu (w przypadku prowadzenia działalności wraz ze wskazanymi w wezwaniu załącznikami). W czasie epidemii oświadczenia przyjmuje biuro podawcze zlokalizowane przy wejściu od ul. Indiry Gandhi.

Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

5.      Nie otrzymałem korespondencji z urzędu, chociaż na klatce schodowej została wywieszona informacja o terminie doręczenia bezpośrednio przez urzędnika.

Urzędnik doręcza korespondencję związaną z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność do rąk własnych właściciela lokalu lub pełnoletniemu domownikowi.

W przypadku budynków spółdzielczych zaświadczenia otrzymują jedynie właściciele lokali wyodrębnionych ze spółdzielni. Zaświadczenie dla lokali będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wydawane spółdzielni mieszkaniowej.

Jeżeli urzędnik nie zastał właściciela lokalu (lub pełnoletniego domownika) pod adresem doręczenia, korespondencja zostanie wysłana pocztą.

Wzory wniosków do stosowania w postępowaniu dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości do 30 listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia br. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). A po otrzymaniu informacji o wysokości należności – urząd ma na to 14 dni – wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego br.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r.  mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Niezbędne wnioski można znaleźć na podstronie 19115, stronie Zarządu Mienia Skarbu Państwa i tutaj.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.

Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

A co się stanie jeśli nie zrobią tego w terminie? Wtedy mieszkańcy będą musieli wnieść pełną opłatę przekształceniową za rok 2019 (co do zasady w wysokości równej dotychczasowej opłacie rocznej), a 99- lub 98 proc. bonifikata zostanie naliczona za pozostały okres 19 lat. Analogicznie w kolejnych latach. Jeśli ktoś złoży wniosek dopiero w 2021 roku, będzie musiał zapłacić pełną opłatę za 2019 i 2020 rok, a bonifikata będzie przysługiwała za okres 18 lat.

Przekształcone nieruchomości – gdzie szukać?

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane (do czasu uwłaszczenia wszystkich nieruchomości podlegających przekształceniu na mocy ustawy).

Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto zgłosić się do urzędu dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa i dowiedzieć, co z przekształceniem i opłatą za użytkowanie wieczyste za 2020 rok.