null

Publikacje Urzędu Statystycznego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo_gusInformujemy, że Urząd Statystyczny w Warszawie wydał „Rocznik Statystyczny Warszawy 2014”, „Panoramę Dzielnic Warszawy w 2013 r.”, „Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2014” oraz „Województwo Mazowieckie 2014 – Podregiony, Powiaty, Gminy”. Publikacje charakteryzują warunki życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa mazowieckiego oraz m.st. Warszawy. Wzorem lat ubiegłych, szczegółowe dane statystyczne zaprezentowano w działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi wyjaśniającymi terminologię, metodologię i zakres informacji występujący w danym dziale. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, które są źródłem przydatnych informacji nie tylko dla samorządów lokalnych ale również dla osób prywatnych oraz instytucji krajowych i zagranicznych. „Rocznik Statystyczny Warszawy 2014” Publikacja zawiera zestaw informacji charakteryzujących warunki życia społeczeństwa i stan gospodarki m.st. Warszawy. Rocznik Statystyczny Warszawy rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o stolicy w latach 2000–2013, ważniejsze dane w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta w latach 2005, 2008–2013 oraz dane o m.st. Warszawie na tle województwa mazowieckiego w 2013 r. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, głównie w formie wykresów. „Panorama Dzielnic Warszawy w 2013” Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2013 r. charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy. Na początku opracowania zamieszczono uwagi ogólne i uwagi metodyczne, a następnie dwie tablice przeglądowe. Pierwsza z nich przedstawia m.st. Warszawę na tle kraju i województwa, a druga – informacje o jej dzielnicach w latach 2005, 2010, 2012–2013. Przed każdym działem tematycznym znajduje się komentarz analityczny opisujący zjawiska prezentowane w części tabelarycznej danego działu. Opracowując informacje do publikacji korzystano z danych pochodzących z badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł spoza statystyki. „Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2014” Publikację rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005 i 2008–2013 oraz wybrane dane o województwie na tle kraju, jak również o podregionach województwa w 2013 r. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych. W obecnej edycji dane z zakresu rachunków regionalnych po raz pierwszy zaprezentowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”. Ponadto przedstawiono prognozę stanu i struktury ludności do roku 2050. Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystycznych statystyki publicznej, jak również ze źródeł pozastatystycznych. „Województwo Mazowieckie 2014 – Podregiony, Powiaty, Gminy” Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. Publikację rozpoczyna tablica przeglądowa prezentująca ogólną charakterystykę województwa w latach 2000, 2005 i 2008–2013. Druga tablica przeglądowa zawiera szereg kategorii charakteryzujących regionalne zróżnicowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w latach 2005 i 2013. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną.