null

Realizowane projekty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektuPrzedszkole Marzeń

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022
Całkowita wartość projektu: 220 389,60 PLN
Kwota dofinansowania: 176 284,60 PLN

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Celem głównym projektu jest wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć specjalistycznych dla 41 dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym nr 213, zwiększających ich kompetencje emocjonalno-społeczne oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213 w zakresie terapii dziecka z niepełnosprawnością w roku 2021.

Cele szczegółowe projektu to:

 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 41 dzieci z niepełnosprawnością, 
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz zaburzeń w rozwoju 41 dzieci,
 • ograniczenie problemów emocjonalnych, motywacyjnych oraz poznawczych 41 dzieci, podniesienie jakości edukacji w zakresie specjalistycznych i nowatorskich metod pracy kadry pedagogicznej (6 nauczycieli),
 • włączenie 41 rodziców i opiekunów w działalność wychowawczą przedszkola,
 • doposażenie placówki w sprzęt do prowadzenia zajęć multimedialnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Grupą docelową projektu jest 41 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, będących wychowankami Przedszkola Specjalnego nr 213 (34 osoby), oraz uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 213 na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (7 osób). Projektem objętych jest również 6 nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213, zróżnicowanych pod względem wykształcenia i specjalizacji.

Projekt obejmuje realizację:

 • dodatkowych zajęć specjalistycznych - Artterapii,
 • dodatkowych zajęć specjalistycznych - Hipoterapii,
 • dodatkowych zajęć specjalistycznych - multimedialnych zajęć grupowych rozwijających komunikację,
 • kursu szkoleniowego dla nauczycieli w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących (AAC).

 


Tytuł projektuW Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.06.2023
Całkowita wartość projektu: 318 901,61 PLN
Kwota dofinansowania: 265 836,01 PLN

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Celem głównym projektu jest wsparcie w podniesieniu kompetencji kluczowych na rynku pracy u 76 uczniów CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej poprzez realizację dodatkowych zajęć językowych oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli CLVIII Liceum Ogólnokształcącego w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022.

Cele szczegółowe projektu to:

 • podniesienie kompetencji kluczowych z obszaru języka angielskiego u 76 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia językowe,
 • zwiększenie umiejętności – pracy zespołowej, umiejętności rozumowania, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów – u 76 uczniów,
 • doposażenie placówki w materiały dydaktyczne i sprzęty niezbędne do nauki języka angielskiego oraz nauki metodą eksperymentu,
 • zakup i wykorzystanie sprzętu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w dodatkowych zajęciach z elementami języka angielskiego – sprzęt komputerowy w „Przyrodzie w doświadczeniach”,
 • podniesienie jakości edukacji w zakresie znajomości języka angielskiego u kadry pedagogicznej i jego zastosowania w procesie edukacji uczniów (5 nauczycieli).

Grupą docelową projektu jest 76 uczniów CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, o różnych potrzebach w zakresie nauczania języka angielskiego – uczniowie z brakami edukacyjnymi, którzy potrzebują zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, w tym cudzoziemcy i uczniowie powracający z zagranicy; uczniowie przygotowujący się do egzaminu dojrzałości; uczniowie szczególnie zainteresowani językiem obcym, w tym uczniowie zdolni i przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub egzaminów językowych. Projektem objętych jest również 5 nauczycieli CLVIII Liceum Ogólnokształcącego, zróżnicowanych pod względem wykształcenia i specjalizacji.

Projekt obejmuje realizację:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I-III,
 • zajęć uzupełniających dla maturzystów,
 • kół zainteresowań i zajęć dla uczniów uzdolnionych językowo,
 • dodatkowych zajęć z elementami języka angielskiego – „Przyrody w doświadczeniach”,
 • kursów języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

POZIOM-RPO_FLAGA-RP_MAZOWSZE_EFS.jpg