null

Referendum ogólnokrajowe – głosowanie korespondencyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informujemy, że zamiar głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym powinien zostać zgłoszony w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkaniec wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do poniedziałku, 24 sierpnia br. Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:
 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
W zgłoszeniu wyborca może prosić o przesłanie mu wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Osoba uprawniona zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje. Osoba uprawniona, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych osobie uprawnionej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do dnia 4 września 2015 r.) będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu). W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej wchodzą:
 • koperta zwrotna,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego
 • i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania. sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli osoba uprawniona poprosiła o jej przesłanie.
Głosować korespondencyjne nie mogą osoby uprawnione, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczone są w spisach osób uprawnionych w:
 • obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich lub zespołach domów studenckich.
Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do swoich urzędów dzielnic , w godzinach ich pracy (poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00). Szczegółowe informacje dotyczące referendum znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl .