null

Restrukturyzacja zadłużenia użytkowników lokali m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
restrukturyzacjaInformujemy, że uchwałą nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 roku przyjęty został program „Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019”. Program ma charakter jednorazowej pomocy dłużnikom. Celem programu jest uzyskanie większych wpływów z tytułu zaległych opłat oraz utrwalenie zasady terminowego wnoszenia opłat bieżących Założeniem programu jest, że (łącznie):
 • Dłużnik nie może mieć zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia.
 • Dłużnik jest zobowiązany do terminowego wnoszenia bieżących opłat w okresie 4 lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku dopuszcza się maksymalnie dwukrotnie zwłokę w opłatach nie dłuższą niż 21 dni. Warunek ten nie dotyczy osób, które w dniu podpisania porozumienia nie użytkują lokalu.
 • Zawarcie porozumienia spowoduje wygaśnięcie wszystkich dotychczasowych umów w zakresie ulgi w spłacie zadłużenia.
Wariant I:
 • Dłużnik spłaca w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia 30% zadłużenia.
 • Pozostałe 70% zadłużenia zostanie umorzone po wywiązaniu się przez Dłużnika z warunków porozumienia, w terminie określonym w porozumieniu.
Wariant II:
 • Dłużnik spłaca 50% zadłużenia w miesięcznych ratach nie później niż do dnia 30 września 2019 r. Wysokość rat zostanie określona w porozumieniu.
 • Pozostałe 50% zadłużenia zostanie umorzone w terminie określonym w porozumieniu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
 • Posiadanie na dzień 30 września 2014 r. zadłużenia.
 • Złożenie w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie programu wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym Dłużnik uznaje zadłużenie. Wzór wniosku w załączeniu.
 • Nie dewastowanie zajmowanego lokalu i nie wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.
 • W przypadku naruszenia przez Dłużnika któregokolwiek z warunków określonych w porozumieniu spowoduje wygaśnięcie porozumienia a całe zadłużenie stanie się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.
Wszystkie informacje dot. programu mogą Państwo znaleźć na stronach: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/987BF350-4176-4A51-935A-35359409DDF5,frameless.htm http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-mieszkalne/jak-zmniejszy-zad-u-enie WNIOSEK O UMORZENIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU UŻYWANIA LOKALU MIESZKALNEGO restrukturyzacja  

Załączniki: