null

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. 
 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 1. Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj.
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • w odniesieniu do pracowników Urzędu m .st. Warszawy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Urzędu m. st. Warszawy.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 obszar wokół niego – wejścia do budynku, chodniki, miejsca postojowe naziemne (parking).
 3. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej. 
 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 1. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 3 miesiące. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 9.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

 1. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych: 

a) na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,

b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.

 1. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
 1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, 
 2. w szczególności policja, prokuratura, sądy, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
 3. osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 1. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umowy zawartej przez Administratora z Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa.


Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

c. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.

RODO Klauzula informacyjna 

 

Załączniki: