null

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
tel. 22 443 75 08
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
 
 
Zadania:
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:
 1. przeprowadzanie kontroli działalności Wydziałów dla Dzielnicy na wniosek Zarządu Dzielnicy;
 2. przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych, na wniosek Burmistrza;
 3. nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych;
 4. monitorowanie rekomendacji Biura Audytu Wewnętrznego;
 5. sporządzanie dla Burmistrza okresowych informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych i rekomendacji;
 6. koordynowanie działań w zakresie oceny i określania reakcji na ryzyko w Urzędzie Dzielnicy;
 7. raportowanie o ryzykach do Zarządu Dzielnicy i do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie;
 8. raportowanie danych z monitoringu ryzyka w Urzędzie Dzielnicy do Zarządu Dzielnicy;
 9. prowadzenie rejestru istotnych incydentów w Urzędzie Dzielnicy i przekazywanie informacji o nich do Burmistrza i Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka;
 10. koordynowanie procesu samooceny kontroli zarządczej;
 11. monitorowanie realizacji działań podjętych przez komórki organizacyjne w celu zwiększenia skuteczności i efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej i sporządzanie okresowych informacji dla Burmistrza o stanie ich realizacji;
 12. wprowadzanie i monitorowanie spraw zamieszczonych w rejestrze odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa;
 13. inicjowanie rozwiązań zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości oraz zgłaszanie propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej.