null

Samorząd

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy w Warszawie utworzono osiemnaście jednostek pomocniczych - dzielnic m.st. Warszawy. Jedną z dzielnic jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Organami wykonawczymi w dzielnicach są zarządy dzielnic, a organami stanowiącymi i kontrolnymi - rady dzielnic. Urząd dzielnicy stanowi organizacyjnie wyodrębnioną część Urzędu m.st. Warszawy właściwą dla dzielnicy m.st. Warszawy, z siedzibą na terenie tej dzielnicy. Pracami urzędu dzielnicy kieruje burmistrz. Zakres zadań realizowanych przez dzielnice określa ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a szczegółowo określa je Statut m.st. Warszawy oraz uchwała w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Środki na realizację tych zadań są określone w załącznikach do budżetu miasta. W dzielnicach mogą funkcjonować jednostki niższego rzędu (rady osiedli, samorządy mieszkańców) jako jednostki pomocnicze. Na Ursynowie jest 6 rad osiedli.