null

SPiNKa - Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Podstawowymi celami tej organizacji są: wszechstronna pomoc niepełnosprawnym członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z motoryzacją, integracja środowiska niepełnosprawnych kierowców, reprezentowanie środowiska w relacjach zewnętrznych, wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kierowców, budowanie powszechnej świadomości społecznej o naturalnym współistnieniu, współpracy i poszanowaniu praw osób o różnym poziomie zdolności fizycznych. Realizuje swoje cele m.in. poprzez: współpracę ze szkołami nauki jazdy i WORD-ami w szkoleniu niepełnosprawnych kierowców i kandydatów na kierowców, organizowanie konkretnych przedsięwzięć ukierunkowanych na potrzeby niepełnosprawnych kierowców i ich rodzin, tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych kierowców w ramach struktur stowarzyszenia i tworzonych przez niego inicjatyw gospodarczych, partnerską współpracę z podmiotami gospodarczymi, tworzącą wzajemnie korzystne relacje ekonomiczne, w postaci ofert zakupu niezbędnych dóbr i usług motoryzacyjnych przez członków Stowarzyszenia, współpracę z instytucjami, urzędami administracji państwowej i samorządowej w kreowaniu rozwiązań zmierzających do tworzenia lokalnych, przyjaznych środowisk dla wszystkich użytkowników pojazdów, organizowanie szkoleń, targów, spotkań i konferencji popularyzujących wiedzę o problemach i potrzebach niepełnosprawnych kierowców, pomoc i wsparcie niepełnosprawnych kierowców w załatwianiu spraw indywidualnych, w relacjach z urzędami i instytucjami, współpracę z mediami artykułującymi problematykę niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego. www.spinka.org.pl