null

Sprawy Obronne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

W 2017 roku kwalifikacja wojskowa odbyła się na obszarze m.st. Warszawy w okresie od 06 lutego do 27 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657) oraz zarządzenia nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. ustalającego wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej i dla terenu Dzielnicy Ursynów od 15 lutego do 27 kwietnia kwalifikacja wojskowa prowadzona była przez Powiatową Komisję Lekarską nr 3 przy ul. Bielawskiej 3 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” Osiedle „Puławska”.

W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegali głównie mężczyźni urodzeni w 1998 roku. Ponadto obowiązek ten dotyczył także mężczyzn urodzonych w latach 1993-97, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, ochotników oraz kobiet urodzonych w latach 1993-1998, które nabyły umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

Otrzymanie orzeczenia z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje – po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia ) – przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Natomiast kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej i pozwala na weryfikację stanu zdrowia po upływie okresu wskazanego przez komisję. Dodatkowych informacji, w tym dotyczących rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, udzielają wojskowe komendy uzupełnień.

Art. 34 ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Ursynów jest to Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów, ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa. Świadczenia osobiste i rzeczowe Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe. W obu przypadkach to wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określone są: rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane. Świadczenia osobiste dotyczą wszystkich obywateli polskich w wieku 16-60 lat, zameldowanych na stałe na terenie kraju. W czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Zakres wykorzystania obejmuje: - ćwiczenia wojskowe, - ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, - ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony, - dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych. Czas trwania świadczenia – maksymalnie 48 godzin. Świadczenia osobiste w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Czas trwania nie może przekroczyć jednorazowo 7 dni. Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten dotyczy zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: 1. uzupełnienie etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; 2. doraźne używanie przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju, w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

Czas trwania (jednorazowo): - ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku), - sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – do 48 godzin (do 3 razy w roku), - ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku), - rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska –bez ograniczeń czasowych. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie etatowych potrzeb – uzupełnienie potrzeb wynikających ze struktur Sił Zbrojnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Czas trwania – do ustania potrzeb korzystania podmiotu uprawnionego (czas nieograniczony).

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).” Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (oraz inne należności). Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta (link bezpośredni -http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31).