null

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ:
 1. Osobie uprawnionej:
do ukończenia przez nią 18 lat, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia, bezterminowo, gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
 1. Jeżeli kwota dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 2. Do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną. Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonywana jest po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. NIE PRZYSŁUGUJĄ:
 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo – wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Osobie, która zawarła związek małżeński.
WYMAGANE DOKUMENTY – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017:2017/2018
 1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – rodzica dziecka i odpowiednio: dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. postanowienie sądu lub zaświadczenie, dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawna);
 2. karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 4. zaświadczenie organu egzekucyjnego albo oświadczenie świadczące o bezskuteczność egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
 5. zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2016 rok;
 6. odpis postanowienia sądu lub orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 7. odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty;
 8. odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zobowiązującej do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią;
 9. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w 2016 r., w tym odpowiednio:
a) oświadczenie członka rodziny o deklarowanym dochodzie w 2016 r., jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej; b) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2016 r., tj.: c) oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2016 r. dochodu nie podlegającego opodatkowaniu (m.in. alimenty na rzecz dzieci, stypendia i inne); w przypadku uzyskania w 2016 r. alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r. lub informację sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych w wykonaniem tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek z członka rodziny w 2016 r. należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu: * uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2016 r.; * utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP za 2016 r.; * utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2016 r.; * utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 r.; * utrata zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT za 2016 r. wystawiony przez ten organ; * wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego; * utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ; * utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu; w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2016 i osiąganie go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2016 r. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2016 r. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: * zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2016 r.; * uzyskanie prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie; * uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie – umowa i PIT 11 za 2016 r.; * uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT 11 za 2016 r.; * rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2016 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego; * uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ; w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2016/2017 (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąganie go do chwili obecnej, należy ten fakt zgłosić OBLIOGATORYJNIE. Do wniosku, oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu), należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność; jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny posiada gospodarstwo rolne – zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 r. (w hektarach przeliczeniowych) lub złożenie oświadczenia dotyczącego wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r.; w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2016 r. alimentów celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny oraz kopie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,  na podstawie których płacone są alimenty na rzecz osoby spoza rodziny; kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczna wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz za zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; w przypadku zmian w sytuacji zawodowej, dochodowej rodziny (m.in. podpisanie kolejnej umowy z obecnym pracodawcą, podjęcie nowego zatrudnienia, uzyskanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, rozpoczęciem lub zakończeniem działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po utracie zatrudnienia) należy dołączyć umowy, świadectwa pracy i decyzje dotyczące zmian, a także zaświadczenie o wysokości netto dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po uzyskaniu nowego dochodu; w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie potwierdzające rejestrację; 10. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym: a) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/ dzieci lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci w przypadku gdy ojciec dziecka/dzieci jest nieznany; b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; c) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej albo złożenie oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania przez dziecko/dzieci nauki, w przypadku gdy ukończyło/y 18 rok życia; d) prawomocne postanowienie i zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy osoba uprawniona jest pod opieką opiekuna prawnego; e) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację; f) informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego zagranicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale. Kopie dokumentów zostaną uwierzytelnione przez pracownika Referatu na miejscu. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.  

Załączniki: