null

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zorganizowała w latach 1910-1911 Róża Czacka (1876-1961), prawnuczka Tadeusza Czackiego.  Towarzystwo ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całej Polski. W tym celu, z zachowaniem obowiązujących przepisów urządza i prowadzi: domy małego dziecka, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, również szkoły wyższe; kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe, turnusy wypoczynkowe itp.: biblioteki, wypożyczalnie książek i czytelnie, wydawnictwa książek i czasopism dla niewidomych oraz o problematyce tyflologicznej; zakłady opieki zdrowotnej dla niewidomych i osób działających w ramach Towarzystwa; domy pomocy społecznej i domy dla chroników; warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej; działalność naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, statystyki dotyczącej procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących; imprezy kulturalne i rozrywkowe zarówno dla niewidomych, jak i z udziałem niewidomych; rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku; wytwórnie sprzętu rehabilitacyjnego zarówno z zakresu edukacji, jak i wykonywania zawodu, sportu, rozrywki i życia w środowisku naturalnym; gospodarstwa rolne zarówno dla celów edukacyjnych niewidomych, jak i zaopatrywania Towarzystwa w artykuły żywnościowe; działalność gospodarczą, z której dochody są przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej. www.laski.edu.pl