null

Urząd poszukuje wykonawcy badań osadów dennych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie propozycji cenowej w sprawie  wykonawcy badań osadów dennych. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do: pobrania prób, wykonania badań laboratoryjnych i opracowania wyników.

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Pobranie dziesięciu reprezentatywnych prób osadów dennych nastąpi na terenie działki ewidencyjnej nr 5 obręb 1-10-05 w rejonie ul. Fosa w Warszawie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Próby będą pobrane z osadów dennych Stawu Księży i przebadane przez laboratoria akredytowane. II. Wykonanie badań laboratoryjnych, przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, pobranych prób osadów dennych na obecność zanieczyszczeń: a) metali ciężkich, b) substancji ropopochodnych, c) benzenu, d) toluenu, e) etylobenzenu, f) ksylenu, g) wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), h) cyjanków, i) polichlorowych bifenyli (PCB), j) pestycydów, k) chlorobenzenów, l) chlorofenoli, m) fenoli n) krezoli, III. Opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki badań. Wyniki przeprowadzonych badań na obecność zanieczyszczeń należy zestawić z normami występowania określonych rodzajów substancji. W przypadku poszczególnych badań należy podać informację, jakie metody i normy miały zastosowanie podczas ich wykonywania. Należy wskazać ewentualne przekroczenia norm dla badanych zanieczyszczeń. IV. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do przekazania Zamawiającemu 3 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej oraz 3 dokumentacje w wersji elektronicznej załączone do wersji papierowych.

Szczegóły dot. realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Terminy realizacji:

Od daty podpisania umowy do dnia 4 maja 2015 r.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Do obowiązków Wykonawcy, należy: 1 wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami prawa, 2) terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 3) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w ilościach i w formie, określonych w umowie, 4) wykonanie wszelkich opracowań nie wymienionych w treści umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i pozwoleń, a także wykonanie wszystkich innych czynności nie wymienionych w treści umowy, a niezbędnych do zrealizowania zakresu przedmiotu.

Propozycja cenowa.

Propozycję cenową należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: wos@ursynow.pl lub w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, w pok. 530. Propozycje cenowe należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający rozpatrzy tylko te oferty, które wpłyną na wskazane powyżej adresy do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 10.00. Opis ofert: Propozycje cenowe składane drogą elektroniczną winny zawierać w tytule wiadomości „Oferta. Analiza osadów dennych znajdujących się w Stawie Księży na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”. Propozycje cenowe złożone w siedzibie Urzędu należy umieścić w kopercie i opisać w następujący sposób: „Oferta. Wykonanie badań gruntu. Nie otwierać do godz. 16 marca 2015 r. do godz. 10.00 Kryterium wyboru Wykonawcy - 100% cena. Osoby upoważnione do kontaktów w ramach niniejszego zapytania: 1. Krzysztof Baryła – tel.: (22) 443 72 52, kbaryla@ursynow.pl 2. Adam Matejak – tel.: (22) 443 72 62, amatejak@ursynow.pl

Załączniki: