null

Urząd poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami remontu pomieszczeń w obiekcie oświatowym przy ul. Koncertowej 4

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61, Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami remontu pomieszczeń w obiekcie oświatowym przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie w zakresie dostosowania części budynku i terenu zewnętrznego do potrzeb dzieci młodszych”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystosowania pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Gimnazjum Nr 92 na potrzeby trzech sal zajęć, szatni, pokoju nauczycielskiego, łazienek dla dzieci i personelu. Wydzielenie korytarza w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu młodszych dzieci w budynku gimnazjalnym (powierzchnia wewnętrzna ok. 500 m ², teren zewnętrzny ok. 300 m ²). Ta część budynku posiada bezpośrednie wyjścia na teren zewnętrzny, który podlegać będzie remontowi i wygrodzeniu.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1. Projekt budowlano - wykonawczy - w 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD zapisane w formacie PDF i w wersji edytowalnej, 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary - w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD zapisane w formacie PDF i w wersji edytowalnej.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać: cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia wyrażoną w PLN

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2015 r. do godziny 14:00 (w jednym z niżej wymienionych sposobów):

  • osobiście w sekretariacie Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, IV piętro, pok. 407
  • faxem na nr (22) 443 72 20,
  • drogą elektroniczną, na adres: bflis@ursynow.pl

Dodatkowych wyjaśnień w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia udziela: Barbara Flis – Wydział Infrastruktury tel.: 22 443 72 38.

Przed złożeniem oferty na wykonanie w/w dokumentacji projektowej zapraszam na spotkanie w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 12. 00

  Załącznik:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Rzut remontowanej części parteru budynku szkoły
  * Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załączniki: