null

Uzupełnienie składu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z rezygnacją z mandatu radnego wybranego spośród mieszkańców, ogłaszamy nabór w sprawie uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów.

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie określenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w związku z rezygnacją z mandatu radnego wybranego spośród mieszkańców.

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych:

  1. zamieszkujący na terenie Dzielnicy Ursynów i nie uczący się w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawa i położonych na terenie Dzielnicy Ursynów

lub 

  1. uczący się w szkołach położonych na terenie Dzielnicy Ursynów, których nie prowadzi m. st. Warszawa.

Zgłoszenie delegata, odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu, na adres: 

Wydział Obsługi Mieszkańca dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, 
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, w terminie do 08 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Konkurs na radnego MRDU”.
Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest podpisanie wszystkich oświadczeń 
o wyrażeniu zgody zawartych w formularzu przez: 

  1. rodziców/opiekunów prawnych w przypadku kandydata niepełnoletniego; 
  2. kandydata, jeżeli jest pełnoletni.

Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne, o których mowa powyżej, zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia komisji konkursowej, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.