null

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 03.08.2022 r.
RSR.6220.28.2022.WD.2

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola 

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 12.07.2022  r. na wniosek RealCo Projekt 3 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej – droga 2 KDD i fragment 1 KDZ w m. Mysiadło (dz. nr ew. 452, 10/10, 10/11, 10/12, 449 i 440) i m. Zgorzała (dz. nr ew. 388). Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości 
przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście - po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta