null

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
Lesznowola, 04.08.2022 r.

RSR.6220.23.2022.WD.3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 27.05.2022 r. na wniosek ED SAN III Sancak Sp. k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Mysiadle na działce o nr ew. 234/6, obręb KPGO Mysiadło.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście - po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

 

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz

Zastępca Wójta