null

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Naczelnik Eliza Pankratjew

 tel.: 22 443 73 96
faks: 22 443 72 91
mail: ursynow.wab@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:

  1. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.);
  3. prowadzenie rejestrów wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane i przekazywanie ich do Wojewody;
  4. prowadzenie rejestrów wymaganych ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w tym graficznej rejestracji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  5. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
  6. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
  7. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
  8.  przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa w ramach kompetencji Wydziału;
  9. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.) dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
  10. przygotowywanie dokumentacji oraz przekazywanie odwołań do organu II instancji.