null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Ewa Gładysz
tel.: 22 443 73 88 , faks: 22 443 72 91, p. 419,
e-mail: egladysz@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61,

Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:

  1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej
  3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG;
  4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz udział w kontrolach tych obiektów;
  5. prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119.);

  6. przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej Dzielnicy i monitorowanie jego realizacji;

  7. przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
  8. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
  9. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działalności Wydziału, w tym na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego;
  10. przekazywanie do Biura Rozwoju Gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań.