null

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Naczelnik Anna Słomińska
tel.: 22 443 75 20
faks: 22 443 71 65
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

 

Zadania:

 

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:
 1. określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 81 wymienionej ustawy;
 2. ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 3. udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 4. składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.);
 5. zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia dzielnicom, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 6. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 7. wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;
 8. występowanie o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie zadań przekazanych dzielnicom;
 9. wyrażanie zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) dla nieruchomości m.st. Warszawy;
 10. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowań umożliwiających podjęcie przez Prezydenta czynności zmierzających do przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości, wyznaczenia terminów dodatkowych, ustalenia opłaty dodatkowej oraz rozwiązania umów użytkowania wieczystego;
 11. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;
 12. przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.);
 13. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, uwzględniającym w szczególności udostępnianie tych nieruchomości w sprawny sposób;
 14. w zakresie mienia przekazanego zarządzeniami Prezydenta: zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. Warszawy o powierzchni do 1.000 m2, zgodnie z zasadami określonymi w tych zarządzeniach, z wyłączeniem:

 

 1. służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
 2. położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
 3. pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;

 

 1. prowadzenie spraw z zakresu nabywania w drodze umowy sprzedaży w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym, wymienionych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na dany rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie spraw z zakresu nabywania innych praw związanych z nieruchomością, w tym prawa użytkowania wieczystego i praw rzeczowych ograniczonych;
 3. prowadzenie spraw z zakresu nabywania, do zasobu gruntów gminnych, części nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, jeżeli zgodnie z opinią Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu, części te nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);
 4. prowadzenie spraw dotyczących składania wniosków:
 5. wywłaszczeniowych w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, w stosunku do nieruchomości, których nie można nabyć w drodze umowy cywilno-prawnej  na podstawie odrębnych uprawnień,
 6. o ustalenie odszkodowania w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych na podstawie odrębnych uprawnień,
 7. o dokonanie wpisów na rzecz m.st. Warszawy w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości, w stosunku do nieruchomości pozyskanych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 8. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;
 9. planowanie budżetu na zadania i jego realizacja zgodnie z kompetencjami;
 10. podejmowanie czynności, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647,  z późn.zm.);
 11. przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy oraz  podejmowanie wszelkich czynności, w tym przygotowywanie projektów postanowień i zaświadczeń;
 12. przygotowywanie projektów: decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień w postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy położonych na terenie dzielnicy w sprawach:

 

 1. ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych - dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy,
 3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.).