null

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Adam Boniecki
tel.: 22 443 72 19
faks: 22 443 72 20
e-mail: ursynow.wir@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa 

Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:
 1. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich;
 2. sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 3. monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;
 4. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie;
 5. opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym okresowej informacji o stanie realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnicy;
 6. opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej wydatków bieżących ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym okresowej informacji o stanie realizacji zadań Dzielnicy;
 7. współpraca z merytorycznymi Biurami, w tym uzyskiwanie stosownych opinii, w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych;
 8. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);
 9. zarządzanie drogami wewnętrznymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, stanowiącymi własność m.st. Warszawy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom;
 10. realizacja zadań związanych z utrzymaniem, ewidencją potrzeb i remontami powierzonej Wydziałowi części majątku komunalnego, w tym przede wszystkim przekazanych Dzielnicy przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii.