null

Wydział Mienia dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Mienia dla Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Anna Słomińska
tel. 22 443 74 22 faks 22 443 74 25
e-mal: ursynow.wmd@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Do zakresu działania Wydziału Mienia dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej;
 2. naliczanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem:
 • służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
 • położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
 • pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;
 1. prowadzenie postępowań o zasiedzenia pod drogi gminne i drogi wewnętrzne;
 2.  prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy;
 3.  regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogródków działkowych
 4. regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 5. przygotowywanie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz w trybie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 6.  prowadzenie spraw w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w zakresie dróg gminnych;
 7.  prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy;
 8.  prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziałów nieruchomości w trybie art. 101 – 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 9.  prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub ich części;
 10.  przygotowywanie i składanie wniosków o urządzenie księgi wieczystej na rzecz m.st. Warszawy, ujawnianie nabytych praw w tych księgach, składanie wniosków o sprostowanie i aktualizację księgi wieczystej;
 11.  wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 12.  przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 13.  przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 14.  udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy i będących we władaniu m.st. Warszawy w zakresie przekazania spraw;
 15.  występowanie o podział geodezyjny nieruchomości po uzyskaniu zgody właścicielskiej Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa;
 16.  udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy;
 17.  prowadzenie zbiorów akt nieruchomości, w tym również teczek akt własnościowych;
 18.  zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta;
 19.  wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;
 20. w zakresie mienia przekazanego zarządzeniami Prezydenta: zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m.st. Warszawy, zgodnie z zasadami określonymi w tych zarządzeniach, z wyłączeniem:
 • służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
 • położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
 • pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;
 1. prowadzenie spraw dotyczących składania wniosków o dokonanie wpisów na rzecz m.st. Warszawy w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości, w stosunku do nieruchomości pozyskanych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 2.  planowanie budżetu na zadania i jego realizacja zgodnie z kompetencjami;
 3.  prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu, w tym wydzierżawianie nieruchomości przekazanych zarządzeniami Prezydenta w zarząd i administrowanie dzielnicom.