null

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursynów

Naczelnik Beata Tokaj
tel.:  22 443 71 33, 22 443 71 27, 22 443 71 31, 22 443 71 32, 22 443 71 33, 22 443 71 52; 
mail: ursynow.wod@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną posiedzeń Zarządu Dzielnicy oraz spotkań i narad z udziałem członków Zarządu Dzielnicy oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych;
 2. koordynowanie zadań w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania Wydziałów dla Dzielnicy;
 3. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną Zarządu Dzielnicy;
 4. prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Dzielnicy;
 5. prowadzenie rejestru oraz zbioru protokołów i wystąpień pokontrolnych;
 6. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy, komunikatów i poleceń Burmistrza oraz upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza;
 7. przekazywanie, właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy, uchwał  i stanowisk Zarządu Dzielnicy, komunikatów i poleceń oraz upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta i Burmistrza;
 8. prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy;
 9. prowadzenie spraw dotyczących delegacji służbowych zagranicznych, zgodnie z obowiązującą procedurą;
 10. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów;
 11. prowadzenie spraw dotyczących jednostek niższego rzędu (osiedli), utworzonych na obszarze Dzielnicy;
 12. koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Dzielnicy, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie procedurą;
 13.  koordynacja spraw związanych z udzielaniem przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy  informacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.);
 14. realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Dzielnicy.