null

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Joanna Sienicka
tel.: 22 443 72 10
mail: ursynow.wow@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów należy wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do Dzielnicy oraz realizacji polityki oświatowej m.st. Warszawy, a w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych;

 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;

 3. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i ich awansem zawodowym;

 4. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;

 5. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;

 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek;

 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowanym przez Wydział;

 8. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;

 9. w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, przekazanych do kompetencji Urzędu Dzielnicy;

 10. wydawanie opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;

 11. zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym, objętym kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i innych placówek oświatowych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 12. wykonywanie czynności organu egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeśli wynikają z decyzji Prezydenta wydanych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty;

 13. występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;

 14. prowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych, jak również prowadzenie rejestru umów;

 15. zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Prezydenta;

 16. współpraca z komisjami Rady m.st. Warszawy, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi, instytucjami oświatowymi i uczelniami oraz z właściwymi biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału.