null

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów

Naczelnik Edyta Leśniak-Klenkiewicz
tel.: 22 443 72 79
faks: 22 443 72 80
e-mail: ursynow.wzl@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Godziny przyjęć interesantów:

 • wtorek: dzień bez interesantów
 • środa: dzień bez interesantów
 • czwartek: 8.00-12.00
 • piątek: dzień bez interesantów

Pracownicy wydziału są również dostepni mailowo ursynow.wzl@um.warszawa.pl i telefonicznie 
 

Referat Gospodarowania Zasobem Lokalowym

telefon 

pokój

Windykacja 

224 437 281 337

Sprawy techniczne

224 437 284 337

Lokale użytkowe, miejsca postojowe

224 437 285 337

Administratorzy budynków 

224 437 289

224 437 495

343
 

Referat Najmu i Dodatków Mieszkaniowych

 

Najem lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego

224 437 287
334

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

224 437 358
224 437 282

 
333

Realizacja wyroków sądowych z uprawnieniem do lokalu socjalnego/ tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni

224 437 288 335

 

Zadania:

 
Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów należą sprawy gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy, zasobu tymczasowych pomieszczeń, ochrony praw lokatorów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz gospodarowanie zasobem mieszkaniowym położonym na terenie Dzielnicy, a w szczególności:

 1. nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, a także nabywanie budynków położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 2. wynajmowanie lokali położonych na obszarze Dzielnicy od innych właścicieli w celu realizacji zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej;
 3. wynajmowanie od innych właścicieli tymczasowych pomieszczeń oraz pozyskiwanie miejsc w noclegowniach, schroniskach i innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 4. przyjmowanie w zarząd lokali i budynków wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy, zwanego dalej zasobem lokalowym;
 5. przyjmowanie w zarząd tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy;
 6. utrzymanie i eksploatacja zasobu lokalowego, w tym dokonywanie napraw, konserwacji, remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w jego skład;
 7. utrzymywanie i eksploatacja zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, położonych na obszarze Dzielnicy, w tym dokonywanie napraw, konserwacji, remontów oraz modernizacji budynków i pomieszczeń wchodzących w skład tego zasobu;
 8. dokonywanie napraw i remontów lokali mieszkalnych położonych na obszarze innej Dzielnicy, a przekazanych Dzielnicy do jej jednorazowej dyspozycji, w celu ich zasiedlenia, przy czym naprawa i remont obejmują jedynie prace niezbędne do przystosowania lokalu do zasiedlenia;
 9. zlecanie i nadzorowanie okresowych przeglądów zasobu lokalowego;
 10. wykonywanie funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m.st. Warszawy, wykonywanie prawa głosu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.);
 11. wydzielanie zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy i pozyskiwanie pomieszczeń do tego zasobu;
 12. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 13. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, położonego w obszarze Dzielnicy;
 14. rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy, w tym najmu socjalnego lokali, a także wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali, w tym lokali mieszkalnych, przekazanych do dyspozycji Dzielnicy z obszaru innych dzielnic lub z zasobu towarzystw budownictwa społecznego, w ramach puli partycypacyjnej m.st. Warszawy, a także wyrażanie zgody na rozwiązywanie tych umów i potwierdzanie nabycia uprawnień po zmarłym najemcy;
 15. wyrażanie zgody na przekazanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic;
 16. zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali m.st. Warszawy, w tym lokali mieszkalnych, najmu socjalnego lokali, zamiennych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń, a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich oraz występowanie z żądaniem stwierdzenia ich nieważności;
 17. pobieranie czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie lokale m.st. Warszawy i tymczasowe pomieszczenia położone na obszarze Dzielnicy, oraz od korzystających z tych lokali i pomieszczeń tymczasowych bez żadnego tytułu prawnego, w tym występowanie z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz reprezentowanie m.st. Warszawy we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tego tytułu;
 18. obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
 19. rozkładanie kaucji zabezpieczającej na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów, oraz zwalnianie z obowiązku jej zapłaty, a także jej zwrot po opróżnieniu lokalu przez najemcę lub po nabyciu przez niego prawa własności tego lokalu;
 20. udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych m.st. Warszawy, a także występowanie z żądaniami zwrotu tej bonifikaty;
 21. wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali;
 22. prowadzenie kontroli w celu ustalenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków;
 23. zawieranie ugód z właścicielami lokali dotyczących odszkodowania w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę najmu socjalnego lokalu lub tymczasowego pomieszczenia osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
 24. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia osobie, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub zamiennego;
 25. wskazywanie tymczasowego pomieszczenia miejsca w noclegowni, schronisku lub innej placówce zapewniającej miejsca noclegowe, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 5l ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 26. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego, oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych, przyznanych osobom zamieszkałym na obszarze Dzielnicy;
 27. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych, w tym ich wypłacanie;
 28. występowanie przed sądami i innymi organami w sprawach wyżej wymienionych, w tym dotyczących utrzymywania i eksploatacji gminnego zasobu lokalowego m.st. Warszawy oraz zasobu tymczasowych pomieszczeń, położonego na obszarze Dzielnicy, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego;
 29. sprawy z zakresu zbywania w drodze przetargu położonych na terenie Dzielnicy nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy oraz wolnych lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;
 30. przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału.

Komunikat dla dłużników mieszkań komunalnych 
Komunikat nr 2 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy  w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rozliczania Mediów w zasobach mieszkaniowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”