null

Wykaz dot. wydzierżawienia części nieruchomości przy ul. Aleksandra Kostki – Napierskiego 10A-10C

Drukuj otwiera się w nowej karcie

​​​​​​​Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), wykaz nr 2/D/2023 nieruchomości zabudowanej stanowiącej dz. ew. 19 z obrębu 1-09-42 w Warszawie przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, stanowiący załącznik do Uchwały nr 1690/2023 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 15 marca 2023 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Aleksandra Kostki Napierskiego 10A-10C w Warszawie na okres do 3 lat na rzecz lokatorów budynków komunalnych zlokalizowanych na tej nieruchomości.

Adres lokalu/usytuowanie: ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 10A-10C, 02-847 Warszawa, woj. mazowieckie

Oznaczenie wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: WA5M/00466538/6 działka ew. 19, obręb 1-09-42

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 5258 m2

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia: 769,50 m2

Opis nieruchomości: nieruchomość ogrodzona, z częściowo utwardzonymi ciągami pieszymi. Na terenie nieruchomości znajduje się stary drzewostan.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: do wydzierżawienia na okres 3 lat od 01.05.2023 r. do 30.04.2026 r. z przeznaczeniem na ogródki kwietne i usytuowanie nietrwale związanych z gruntem naniesień w postaci wiaty na samochód i garaż. Dzierżawa na rzecz lokatorów budynków komunalnych zlokalizowanych na nieruchomości.

Na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy nie dopuszcza się:

  1. prowadzenia działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier o niskich wygranych;
  2. prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość, tzw. "smart drugs”, produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami” (w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu) nawet jeżeli te produkty mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia;
  3. organizowania pomiędzy godz. 23.00-7.00 okazjonalnych uroczystości lub imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub urządzeń nagłaśniających oraz przeprowadzania prac organizacyjnych, przygotowawczych i porządkowych związanych z organizacją powyższych wydarzeń, wykonywanych z użyciem sprzętu mechanicznego, mogącego powodować hałas, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność przeprowadzania prac wynika

z postanowień decyzji administracyjnej lub innego aktu prawnego – w zakresie niezbędnym do ich realizacji;

  1. przeprowadzania pokazów pirotechnicznych.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2: 0,65 zł + VAT 23% za 1 m2 gruntu z przeznaczeniem na ogródek kwietny; 7,53 zł + VAT 23% za  1 m2 gruntu z przeznaczeniem pod garaż; 2,35 zł + VAT 23% za 1 m2 gruntu z przeznaczeniem pod wiatę na samochód.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz terminy ich wnoszenia: 

  1. czynsz dzierżawny – płatny co miesiąc do 20-go każdego miesiąca zgodnie ze stawką za 1 m2 powierzchni gruntu. Do stawki czynszu dolicza się należny podatek VAT 23%;
  2. podatek od nieruchomości – płatny każdego roku w ratach kwartalnych według stawki obowiązującej na terenie m.st. Warszawy.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: oddanie w dzierżawę na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2026 r. w trybie zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r.

Uwagi: Nieruchomość należy w 100% do m.st. Warszawy.

Burmistrz 
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Robert Kempa

Źródło zdjęcia: Google Maps

na pierwszym planie zieleń, drzewa w tle na górce widać dom dwupiętrowy, w kolarze różowym z płaskim dachem