null

Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Klubowej 7

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), wykaz nr 1/D/2023 nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, stanowiący załącznik do Uchwały nr 1678/2023 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 8 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat zabudowanej

nieruchomości położonej przy ulicy Klubowej 7 w Warszawie

Adres lokalu/usytuowanie: ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa, woj. mazowieckie (wjazd od ul. Klubowej)

Oznaczenie katastru nieruchomości: działka ew. 53, obręb 1-09-42

Powierzchnia nieruchomości: 3958 m2

Powierzchnia zabudowy: 293 m2

Opis nieruchomości: nieruchomość ogrodzona z utwardzonymi ciągami pieszymi. Na terenie nieruchomości znajduje się stary drzewostan. Budynek wykończony pod kątem działalności oświatowo-wychowawczej, wyposażony w instalacje c.o., wod.-kan., elektryczną, wentylację mechaniczną. Stan techniczny budynku bardzo dobry.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: do wydzierżawienia na okres 3 lat od 01.05.2023 r. do 30.04.2026 r. w celu prowadzenie żłobka dla dzieci z cukrzycą.

Na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy nie dopuszcza się:

  1.  prowadzenia działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier o niskich wygranych;
  2.  prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość, tzw. "smart drugs”, produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami” (w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu) nawet jeżeli te produkty mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia;
  3. organizowania pomiędzy godz. 23.00-7.00 okazjonalnych uroczystości lub imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub urządzeń nagłaśniających oraz przeprowadzania prac organizacyjnych, przygotowawczych i porządkowych związanych z organizacją powyższych wydarzeń, wykonywanych z użyciem sprzętu mechanicznego, mogącego powodować hałas, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność przeprowadzania prac wynika

z postanowień decyzji administracyjnej lub innego aktu prawnego – w zakresie niezbędnym do ich realizacji;

  1. przeprowadzania pokazów pirotechnicznych.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2: 0,92 zł + VAT 23% liczony oddzielnie za niezabudowaną część powierzchni nieruchomości o wielkości 3985 m2 i oddzielnie za powierzchnię zabudowy o wielkości 293 m2.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz terminy ich wnoszenia: 

  1. kaucja – wpłacona przelewem na rachunek wydzierżawiającego lub gotówką w kasie na okres obowiązywania umowy dzierżawy (zwrotna), w wysokości równej dwumiesięcznemu czynszowi dzierżawnemu brutto dla zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy w kwocie 7 871,52 zł + VAT 23%;
  2. czynsz dzierżawny – płatny co miesiąc do 20-go każdego miesiąca zgodnie ze stawką za 1 m2 dla części niezabudowanej powierzchni nieruchomości i oddzielnie dla powierzchni zabudowy, ustaloną w wyniku negocjacji.
    Uwaga: wynegocjowane stawki mogą być różne dla każdej z tych powierzchni. Do stawki czynszu dolicza się należny podatek VAT 23%;
  3. podatek od nieruchomości – płatny każdego roku w ratach kwartalnych według stawki obowiązującej na terenie m.st. Warszawy

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: oddanie w dzierżawę na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2026 r. w trybie zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r.

Oferent składa wniosek oraz inne wymagane dokumenty, zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do zarządzenia

Uwagi: nieruchomość objęta roszczeniami spadkobierców właścicieli.

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku m.st. Warszawy z udziałem Skarbu Państwa – Prezydenta m.st. Warszawy o zasiedzenie na rzecz m.st. Warszawy ww. nieruchomości (Sygn. akt I Ns 940/21).

M.st. Warszawa jest władającym przedmiotową nieruchomością

Burmistrz
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
/-/Robert Kempa

Na pierwszym planie po lewej stronie krzaki i drzewa na środku chodnik, w tle budynek w kolorze białym z czerwonym dachem , jednopiętrowym