null

Zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kościół Św. Katarzyny - opieką Konserwatora Zabytków objęty jest zespół, w skład którego wchodzi kościół, plebania, dzwonnica oraz stary Cmentarz Służewski. Cmentarz został założony w XIII wieku. Zachowały się pojedyncze nagrobki z drugiej połowy XIX wieku.
Na terenie cmentarza występuje starodrzew, w składzie którego dominują dęby, lipy, klony i jesiony. Drzewostany są w dobrym stanie biologicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie plebanii znajdują się dwa drzewa uznane za pomniki przyrody oraz bardzo wartościowy egzemplarz platana. Obecnie na terenie cmentarza przykościelnego prowadzone są prace archeologiczne.
Fort nr VIII Fort zwany "Służew", o powierzchni 26,17 ha powstał, podobnie jak cały pierścień tego typu budowli na terenie Warszawy, w drugiej połowie XIX wieku. Zlokalizowany został na kulminacji cypla skarpy, pomiędzy doliną Wisły i doliną Potoku Służewieckiego.
W latach 80-tych na terenie fortu, na miejscu stajni powstały 32 budynki mieszkalne dla Wojska Polskiego. Zabudowie towarzyszą ogrody działkowe i niewielki teren zadrzewiony, na którym dominują topole z domieszką dębu i klonu. Obiekt objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków.
 
Tory wyścigów Konnych Służewiec - teren wyścigów konnych położony jest między ul. Puławską, Wyścigową, Bokserską,  Wyczółki, Kłobucką i Galopu. Jego historia sięga początków XXw. W 1925 roku "Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce"  nabyło ziemie z większego kompleksu gruntów na Służewcu, należących do dóbr wilanowskich (ok. 150 ha).
Tor otwarto 3 czerwca 1939 roku i należał on do najciekawszych rozwiązań w Europie. Został zaprojektowany w oparciu o założenia i  potrzeby nowoczesnego toru, lecz bez wzorowania się na torach zagranicznych. W tym czasie był to największy tor w Europie, z  największą kolonią mieszkalno-trenerską i najnowocześniejszymi stajniami.
Obecnie teren Wyścigów liczy ok.140 ha. Odznacza się ciekawie ukształtowaną powierzchnią terenu o wyraźnych deniwelacjach.  Przez obszar wyścigów przepływa Potok Służewiecki, a w północno-wschodniej części znajduje się staw.
Na omawianym terenie znajduje się duża ilość zadrzewień, zakrzewień, żywopłotów, szpalerów i powierzchni trawiastych. Układ przestrzenny założenia został zachowany, a zieleń w centralnej części jest dobrze pielęgnowana. Występuje tu ok. 6000 sztuk drzew i krzewów. W składzie drzewostanów stwierdzono ok. 95 gat. drzew i krzewów liściastych oraz iglastych.
Większość drzew liczy ok. 70 lat. Pojedyncze egzemplarze, które są pozostałością po dawnych majątkach - powyżej 100 lat. W składzie drzewostanów dominują: wiązy, dęby, lipy, brzozy, klony, jesiony, topole, rzadziej świerki i kasztanowce. Na terenie znajduje się dawny park angielski, ze strumieniem, stawem i górką, który zatracił jednak swój pierwotny charakter i wymaga odtworzenia.
Tor Służewiecki tworzy interesującą kompozycyjnie przestrzeń otwartą, będącą czynnym przyrodniczo terenem w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych.
Zabytkowe wsie Kabaty i Wolica - przeszłość wsi Kabaty i Wolica sięga średniowiecza. Wsie te położone są po obu stronach Natolina. Zachowały one układ przestrzenny odpowiadający typowej wsi XVIIIw. i objęte są ochroną Konserwatora Zabytków.
Wartościowa zieleń w tych wsiach występuje głównie wzdłuż skarpy, będąc pozostałością lasów grądowych, porastających dawniej, jako naturalne siedlisko, Skarpę Warszawską. Najcenniejsze drzewostany zachowały się w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Natolińskiego i Lasu Kabackiego.